สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2561 จำนวน 44 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 14
2 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการกรองน้ำกร่อยโดยใช้เมมเบรน = Development of a prototype for brackish water filtration using Membranes / พิกุล วณิชาภิชาติ และวิริยะ ดวงสุวรรณ 23
3 การนำนโยบายสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดร้อยเอ็ด / ศิริพร มานิตย์โชติพิสิฐ...[และคณะ] 32
4 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่างจริง / Tsutomu Araki ; แปลโดย กฤษดา วิศวธีรานนท์ และกุลพงศ์ ยูนิพันธุ์ 14
5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan ; แปลและเรียบเรียงโดย จักกริช พฤษการ 14
6 รายงานการวิจัยการประกันภัย.ฉบับที่ 1 / ภาควิชาวิทยาการประกันภัย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14
7 โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าทายยุคสมัย/ จิตร ภูมิศักดิ์ 14
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ / มานพ เมฆประยูรทอง เรียบเรียง 23
9 ปาย : ปลายพู่กันจากปลายฟ้า / ผลิตะวัน 32
10 มลคลชีวิต 38 ประการ สำหรับผู้ครองเรือน / อร่าม อินพุ่ม 14
12345
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?